Důležité zprávy STK po polovině krajských soutěží 2018-19

Všechna utkání v DM, KSA a KSB jsou zadána v systému. Utkání, u nichž bylo podezření, že neproběhla v souladu se soutěžním řádem ČAST a rozpisem soutěží budou dodatečně schválena.

Vzhledem k tomu, že u několika družstev a oddílů i nadále není jistota, že bude ve zbytku soutěže dodržováno fair play a soutěžní řád ČAST, sešel se výkonný výbor KSST PK a jednomyslně rozhodl o úpravě rozpisu soutěží pro druhou polovinu soutěží. Jedná se o změny v rozpise soutěží v bodech 19.2 a 20.2. Tyto změny jsou barevně uvedeny níže. Součástí těchto zpráv je také zápis z výkonného výboru a nový rozpis soutěží platný od 14.12.2018.

 

19.2. Nevyplnění kompletního zápisu vč. míčků nebo nezaslání snímku nastoupených družstev dle bodu 20.2 (termín Ne do 18:00)

20.2 Určený funkcionář či hráč pořádajícího družstva je povinen zadat přesný výsledek utkání i poměr setů a míčků jednotlivých zápasů do registru, a to do neděle hracího víkendu 18:00 hodin nebo daného dne utkání (v případě předehrávaných utkání). Od druhé poloviny sezóny 2018/19 je povinností domácího družstva na počátku utkání pořídit společný fotografický snímek nastoupených hráčů zúčastněných družstev daného utkání. Tento snímek následně domácí družstvo zašle emailem na adresu stk@stpk.cz v termínu nejpozději do neděle hracího víkendu do 18:00 hodin nebo do 24 hodin po skončení daného utkání (v případě utkání hraných mimo termín). Vedoucí domácího družstva či pověřený funkcionář oddílu je nadále povinen poskytnout oskenovaný zápis k dispozici ke kontrole STK v případě zjištěných nesrovnalostí. V případě zjištění nesrovnalostí v zápisu o utkání v registru druhým družstvem se opraví špatný údaj na správný a tato skutečnost je oznámena STK KSST PK, která si danou opravu zkontroluje z originálu zápisu o utkání. Pokud jsou utkání sehrána v jiných než víkendových termínech, potom je povinností nahlásit výsledek do registru a zadat zápis nejpozději do 24 hod po skončení utkání.

 

STK dlouhodobě apelovala na družstva, kterých se to týká, aby dodržovala regulérnost soutěže. Bohužel toto nebylo ze strany několika oddílů respektováno a je nutno přistoupit k důraznější kontrole a dokumentaci proběhlých utkání. Zároveň bude až do konce sezóny postupováno dle rozpisu soutěží v bodech týkajících se pokut za nedodržování termínů dodání zápisů a dokumentace utkání.

Udělené pokuty : TTC Hlinsko B – nedodržení soutěžního řádu – odehrání utkání mimo termín bez souhlasu STK – 500 Kč – pokuta je splatná do 28.12.2018

Změny v termínech utkání : STK průběžně provádí změny termínu utkání dle dohody družstev a dotčená družstva jsou informována.

Aktuální termíny všech utkání  jsou uvedeny na http://stis.ping-pong.cz/.

 

Zápis z jednání VV č.1 20182019

Aktuální rozpis soutěží pro sezónu 2018-19 platný od 14.12.2018

 

Přeji za STK všem klidný zbytek roku 2018 a hodně zdraví a fair play do roku 2019.

Jan Volhejn
===========
STK KSST PK