• 6.1 Družstva startují na náklady vysílající složky. 6.2 Družstvo, které zaviní nesehrání utkání, uhradí do jednoho měsíce soupeři prokázané výlohy, spojené se zajištěním utkání. Družstvo uplatňující nárok na úhradu výloh je povinno do 14 dnů po termínu utkání předložit soupeři účetní soupis pohledávek a opisem informovat STK KSSTPK.

  • 7.1 Soupiska družstva musí být ve vytištěné a barevné podobě s fotografiemi hráčů u vedoucího družstva ke kontrole při každém utkání v soutěži! 7.2 Změny soupisek se provádějí dle SŘ,zvláště pak: 7.2.1 Při každé změně u družstev (přestupy, změny příjmení apod.). 7.2.2 Při první registraci nového závodníka a jeho zařazení mezi aktivní hráče pro soupisku.

  • 8.1 Hracími dny jsou soboty a neděle podle rozlosování, ev. termíny dle rozhodnutí STK při přeložení či změnách. 8.2 Začátky soutěžních utkání mužů v DM i v KS : 9,00 hod. a 13,30 hod. Změněné úřední začátky uvede STK přímo do rozlosování. Jde především o případy, kdy je nutno v hrací místnosti pořadatele sehrát více utkání, je velká vzdálenost dvojic apod. 8.3 Pokud se v hrací místnosti hraje několik utkání po sobě a předchozí utkání neskončí do stanoveného začátku následujícího utkání, provede rozhodčí následujícího utkání posun začátku utkání tak, aby… číst více

  • 9.1 Jestliže pořadateli připadlo podle rozlosování více utkání různých soutěží najednou, je oprávněn přeložit utkání nižších soutěží na jiný začátek, ev. využít i druhého hracího dne ve stejném hracím termínu. 9.2 Pořadatel má v takovém případě povinnost oznámit změnu poštou doporučeně do 15 dnů před hracím termínem všem družstvům, jichž se změna týká/vč. oznámení STK/. Ve všech soutěžích mužů a v případných dalších, které budou hrány ve dvojicích, musí být změna projednána se všemi družstvy obou dvojic. Při nedodržení tohoto ustanovení ztrácí pořadatel právo na změnu pro přednostní utkání. 9.3… číst více

  • 10.1 Pokud má být utkání odehráno v úředně stanoveném termínu, hlášení utkání (pozvánku) není nutné posílat a hostující celek je povinen se k utkání dostavit do hrací místnosti č. 1 pořadatele v úředním termínu a na Rozpisem nebo rozlosováním určený začátek. Při využití herny č.2 na utkání následujícího kola soutěže je pořadatelský oddíl povinen prokazatelně (pošta,e-mail) STK a všechny soupeře, příp. i delegovaného rozhodčího, minimálně 5 dnů před dnem utkání vyrozumět. 10.2 Při změně podle bodu 10 Rozpisu jsou všechny zúčastněné celky povinny změnu písemně potvrdit, avšak pouze v případě,… číst více

  • 11.1 Ve všech soutěžích provádí kontrolu dokladů stanovený hlavní rozhodčí, vedoucí obou družstev svým podpisem stvrzují platnost údajů v zápise o utkání. Případné závady uvede hlavní rozhodčí do připomínek v zápise o utkání. 11.2 Předmětem kontroly je soupiska družstva – její platnost a skutečnost, zda všichni startující jsou na soupisce uvedeni, včetně kontroly fotografií. 11.3 Pokud dojde ke sporným případům (nepředložení soupisky), provede se záznam do zápisu vč. prohlášení vedoucího družstva, že chybějící doklady jsou v pořádku a utkání se pak hraje na plný počet zápasů (tj. u mužů na… číst více

  • 12.1 Míčky pro utkání (6 ks s jasně čitelnou značkou) zajišťuje pořádající družstvo. 12.2 Každý oddíl uvede do přihlášky druh (značku) míčků, které dá k dispozici jako pořadatel utkání, jejich barvu a kvalitu. 12.3 Pořadí značek se neurčuje. Pro mistrovská utkání smějí být použity pouze míčky schválené ITTF a uvedené v seznamu ČAST.

  • 13.1 Proti neměnným hracím parametrům (rozměry,pevné překážky) schválených hracích místností možné podávat námitky, pokud ve skutečnosti souhlasí s plánkem, který musí být v hrací místnosti k nahlédnutí a případné kontrole. 13.2 Výjimky z předepsaných parametrů povoluje řídící orgán soutěže v těchto odchylkách. Pro jeden hrací prostor: soutěž: DM délka: -30 cm (min.9,7m) šířka: -20 cm (min. 4,8 m) soutěž: KS délka: -40 cm (min. 9,60 m) šířka: -30 cm (min. 4,70 m) soutěž: Mládež délka: -40 cm (min. 9,6 m) šířka: -30 cm (min. 4,7 m) S většími odchylkami nebudou… číst více

  • 14.1 Pro jedno utkání soutěže KSSTPK musí být k dispozici dva stoly. Výjimku pro jednotlivé případy může povolit pouze STK. 14.2 Při hraní mistrovského utkání na dvou stolech v různých místnostech je povinností pořadatele zajistit pro oba hrací prostory shodné parametry (viz Pravidla ST).

  • 15.1 Oba parametry hracích místností jsou proměnné, nejsou součástí schvalování a jejich nedodržení může být důvodem pro nesehrání utkání. 15.2 Pro soutěže PKSST je předepsáno osvětlení jednoho stolu nejméně třemi svítidly o celkovém příkonu 900 W, při celkovém osvětlení musí pořadatel dokladovat úředně změřenou intenzitu minimálně 300 luxů v hracím prostoru a 400 luxů nad stolem ve výši síťky.